Alle informatie op de website van 123cadeauidee.nl worden zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, stuur dan een verzoek naar 123cadeauidee.nl om deze informatie van de website te laten verwijderen.

123cadeauidee.nl streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Een verzoek dat onvolledige informatie bevat kan niet in behandeling worden genomen. Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons uw naam, emailadres en telefoonnummer te verschaffen.

Inbreukmakende informatie

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop uw verzoek is gebaseerd in de mail aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren.

Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen: bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten. Of bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Door de mail te sturen verklaart u ook:

  • Rechthebbende te zijn van de vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
  • De mail naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien 123cadeauidee.nl uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat 123cadeauidee.nl enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.